Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2020-09-07 13:09:11 Ewelina Niciak-Kaftan Aktualizacja
2020-09-07 13:08:49 Ewelina Niciak-Kaftan Aktualizacja

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie zbierania danych osobowych od osób których one dotyczą


Spełniając obowiązek informacyjny w zakresie wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie, informujemy, co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ozorkowie, ul. Żwirki 30,

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. jest to osoba, z którą można kontaktować sie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: d.stanalowski@opkspzoo.eu i numerem telefonu 604 146 165 lub listownie na adres przedsiębiorstwa.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO w celu realizacji: 


        a. świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o zawarte umowy.

        b. świadczenia usług w zakresie zarządzania mieniem komunalnym zgodnie z ustawą  o gospodarce nieruchomościami w postaci:

                • zawierania umów najmu,

               • zarządzania danymi w systemie czynszowym,

               • prowadzenia robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych,

               • prowadzenia dokumentacji technicznej obiektów,

     c. wykonywania usługi w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi i odpadami segregowanymi. 

     d. wykonywania usługi w zakresie dostarczania ciepła dla odbiorców indywidualnych,

     e. windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie usprawiedliwionego interesu Spółki,

     f.  rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości

     g. rozpatrywania reklamacji dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności za szkody powstałe w ramach prowadzonej działalności.


4. Dane osobowe są dobrowolne i przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celów wynikających z zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonywanie umowy, innych usług oferowanych przez spółkę oraz umów realizowanych w charakterze podmiotu przetwarzającego.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać; naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z profilem naszej działalności, dostawcom usług IT lub wykonawcom zleceń w ramach zamówień publicznych i innych umów. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. Będzie się to odbywać na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje ( w tym organy administracji państwowej i/lub samorządowej upoważnione z mocy prawa).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru  przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu przez czas określony odrębnymi przepisami prawa.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:


     a. dostępu do treści danych osobowych,

     b. żądania sprostowania danych osobowych, 

     c. żądania usunięcia danych osobowych, 

     d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

     e. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

      f. przenoszenia danych osobowych,


Pani/Pan może żądać przeniesienia danych do innego administratora. Zostanie to spełnione jednak tylko wtedy gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie co do danych, które przetwarzaliśmy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody.


     g.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie ich przetwarzania, za udzieloną zgodą. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem. Zgoda taka może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa lub na adres e-mail.

     h.      wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.